תנאי שימוש באתר

כללי

משתמש יקר אנא קרא את תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") ומדיניות שמירת הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות") שלהלן בעיון לפני גלישה ושימוש באתר זה (להלן: "האתר").

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו הן לגבי השימוש באתר והן לגבי השימוש באפליקציית oxs (להלן: "האפליקציה") למשתמשים שיבחרו להוריד ולהשתמש באפליקציה.

למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של קבוצת בר עוז בעניין השימוש במידע וההגנה עליו, אשר חלה על השירות הניתן על ידי קבוצת בר עוז ועל השימוש באתר ו/או באפליקציה, לחץ כאן.

"קבוצת בר עוז" – חברת אוקס לבית המשותף בע"מ, חברת בר עוז המרכז לביטוח בתים משותפים ומשכנתאות וכן כל אחת מהחברות הבנות ו/או חברות אחיות ו/או החברות הקשורות של חברת אוקס לבית המשותף בע"מ ו/או חברת בר עוז המרכז לביטוח בתים משותפים ומשכנתאות.

לעניין זה – "חברות אחיות" הינן שתי חברות או יותר שבעלי המניות בכל אחת מהן זהים לבעלי המניות בכל אחת מהאחרות;

האתר פונה לגברים ונשים כאחד. כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון נקבה ולהפך כל הנאמר בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך.

תנאי השימוש המפורטים להלן קובעים את תנאי הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר ו/או באפליקציה לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר ו/או האפליקציה, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו, וזאת בנוסף לתנאים הקבועים במסמכים נוספים שבאתר ו/או באפליקציה.

בעצם הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה, , המשתמש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו.

הגלישה והשימוש באתר ו/או באפליקציה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלו. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף, ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה.

האתר ו/או האפליקציה מיועדים לשימוש ע"י חברות ניהול, וועדי בתים ובעלי דירה ומטרתה לאפשר ניהול ואחזקה של בתים משותפים בצורה יעילה, לרבות: ביצוע תשלומים ומעקב אחר תשלומים שונים בקשר לבית המשותף, מעקב אחר טיפול בקריאות שירות בבית המשותף, הזמנה ואספקה של שירותים בקשר לבית המשותף מספקי שירותים שונים ושירותים נוספים בהתאם לצרכי המשתמש ולהרשאות הגישה שלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.

הרשמה לאתר ולאפליקציה

בכדי לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה, תידרש להירשם כ"משתמש". במסגרת הרישום לאתר ו/או לאפליקציה, תתבקש לספק פרטים אודותיך באמצעות האתר ו/או האפליקציה. הפרטים אותם תתבקש למסור, בין היתר, יכללו את שמך המלא, כתובות ודרכי התקשרות עמך. לאחר הזנת הפרטים תישלח למספר הטלפון הנייד אותו מסרת, הודעת טקסט עם סיסמא אותה תתבקש להזין במערכת לצורך אימות.

השימוש באתר ו/או באפליקציה

המידע המצוי באתר ו/או באפליקציה וכל מידע אחר שמצוי ו/או ייאסף במסגרת האתר ו/או האפליקציה הינו רכושה הבלעדי של קבוצת בר עוז ו/או של צד שלישי, שהרשה לקבוצת בר עוז להשתמש בו. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ו/או באפליקציה או לקחת חלק בכל האמור, למען שליפת נתונים (download) לצורך שימוש אישי של המשתמש בו.

השימוש באתר ו/או באפליקציה מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר ו/או האפליקציה. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש רשאי להשתמש באתר ו/או באפליקציה, בתכנים ובשירותים הפועלים באתר ו/או באפליקציה, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ו/או באפליקציה, באופן אחר, אלא אם קיבל המשתמש את הסכמתם המפורשת של קבוצת בר עוז, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן), כמו-כן:

המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר למטרות מסחריות, למעט משתמש מסוג חברות ניהול להם ניתן אישור מפורש על ידי קבוצת בר עוז לעשות שימוש כזה ובהתאם לאמור באותו אישור;

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה, לכל מטרה אחרת;

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג robots, crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ולהשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר ו/או מהאפליקציה;

אין להציג או להטמיע תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה בתוך מסגרת (frame), גלויה או סמויה;

אין להציג תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;

אין לקשר לאתר /או לאפליקציה ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

האתר ו/או האפליקציה ו/או מפעיליהם ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ו/או באפליקציה ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר ו/או באפליקציה בעצמם. על האפוטרופוס החוקי (למשל, הורה) להשתמש באתר ו/או באפליקציה עבורם.

השימוש באתר ו/או באפליקציה אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.

תשלום עבור השירותים באתר ו/או באפליקציה

שימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה ע"י משתמש מסוג דייר בבניין משותף או ועד הבית אינו כרוך בתשלום לקבוצת בר עוז, מלבד עמלות הסליקה הקיימות במערכת ועלויות העברות בנקאיות לחשבונות ועד הבית. שימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה ע"י משתמש מסוג חברת ניהול לא תהיה כרוכה בתשלום עד ליום 1.1.2020. החל מיום 1.1.2020, המשך השימוש באתר ו/או באפליקציה יהיה כפופים להתקשרות של קבוצת בר עוז עם חברת הניהול והתשלום עבור השירותים כפי שייקבע בהסכם בין הצדדים.

יצוין כי ייתכן כי במהלך חיי האתר ו/או האפליקציה יינתנו שירותים נוספים, אשר יהיו כרוכים בתשלום עבור כל המשתמשים.

מניעת והפסקת שימוש באתר ו/או באפליקציה 

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות קבוצת בר עוז על פי כל דין, קבוצת בר עוז רשאית להפסיק לאלתר גישת משתמש, אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה, ללא כל הודעה מוקדמת. בנוסף, חלק מן השירות הניתן ניתן מרצונה של קבוצת בר עוז בלבד והיא רשאית להפסיקו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר ו/או האפליקציה

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר ו/או האפליקציה לקבוצת בר עוז, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של קבוצת בר עוז, יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה ויהווה הסכמה ברורה מצדך לקבוצת בר עוז או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך שתימסר לקבל דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמה שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (sms) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008. המידע שקבוצת בר עוז אוספת מהמשתמשים באתר מיועד למתן שירות ולטיפול שוטף במוצרי קבוצת בר עוז שרכשת וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת כיסויים ביטוחיים ומוצרים או שירותים פיננסיים מטעם קבוצת בר עוז, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. הנך מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים באמור, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). כמו-כן, יימסר המידע לסוכן עמו בחרת להתקשר. כמו כן הנך מסכים כי המידע אשר נאסף באתר ו/או באפליקציה על ידי קבוצת בר עוז הינו לשימושה.

אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת קבוצת בר עוז עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

מדיניות פרטיות, מסירת מידע אישי באמצעות האתר ו/או האפליקציה ואבטחת המידע באתר ו/או באפליקציה

בקבוצת בר עוז מייחסים חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המבקרים ו/או המשתמשים באתר ו/או באפליקציה. כמו-כן השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע באתר ו/או באפליקציה ראה מסמך מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע. מסמך זה סוקר, בין היתר, את האופן שבו משתמשת קבוצת בר עוז במידע הנמסר לה ע"י המשתמשים באתר ו/או באפליקציה או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה, את הסיכונים ואת האופן בו נוקטת קבוצת בר עוז בכל הקשור להגנה בפני הסיכונים האמורים. מסמך מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, והנך מתבקש לעיין בו.

מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר ו/או האפליקציה בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר ו/או האפליקציה, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר ו/או באפליקציה והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (as is) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות הדין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר ו/או האפליקציה משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין במפורש, בין מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

הפרסום באתר ו/או באפליקציה איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר ו/או באפליקציה, קבוצת בר עוז ממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

קבוצת בר עוז לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר ו/או האפליקציה.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר ו/או באפליקציה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת בר עוז ו/או עובדיה ו/או בעלי המניות שלה, סוכניה, ספקי התוכן השונים ו/או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, משתדלים לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר ו/או האפליקציה, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ו/או האפליקציה ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או האפליקציה ו/או של כל מידע המאוחסן באתר ו/או באפליקציה או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר ו/או האפליקציה.

ההחלטה להשתמש באתר ו/או באפליקציה והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה על המשתמש בלבד, וקבוצת בר עוז לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר ו/או באפליקציה, לעיכוב בשימוש בו, או לאי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

הגבלת אחריות

קבוצת בר עוז נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר ו/או באפליקציה. כל עוד קבוצת בר עוז נוקטת באמצעים אלה, המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי קבוצת בר עוז ו/או כל חברה, גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ו/או האפליקציה ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, אובדן, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר ו/או באפליקציה, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או בשימוש באתר ו/או באפליקציה או חוסר היכולת להשתמש באתר ו/או באפליקציה, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שיגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור, עיכוב או הפסקה של כל שירות או פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ו/או באפליקציה ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, או כתוצאה מקריאות שירות בציוד המשתמש או בציוד של קבוצת בר עוז או כתוצאה מגורמים ו/או קריאות שירות שאינם בשליטת קבוצת בר עוז, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד.המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר ו/או האפליקציה.

ככל שיפעל המשתמש באתר ו/או באפליקציה בניגוד לתנאי השימוש, תהא קבוצת בר-עוז ו/או מי מטעמה רשאים לפעול נגדו בכל האמצעים העומדים לרשותם על פי כל דין.

קישורים של צד שלישי

קישורים יוצאים – האתר ו/או האפליקציה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (להלן: "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של קבוצת בר עוז לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. קבוצת בר עוז אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, לדיוק, לרמת הביצועים או לאיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. קבוצת בר עוז אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, תעשה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר.

קישורים נכנסים – קישור לכל דף של אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, מלבד www.oxs.co.il, באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם קבוצת בר עוז. נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתר www.oxs.co.il או לכל דף הזמין בתוכו (1) להעתיק תוכן, (2) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (3) לרמוז בכל צורה כי קבוצת בר עוז ממליצה עליו או על מוצריו, (4) לתת מצג שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם קבוצת בר עוז, (5) להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של קבוצת בר עוז, (6) להשתמש בכל סמל או סימן של קבוצת בר עוז ללא רשות מפורשת בכתב של קבוצת בר עוז.

קניין רוחני

המידע המצוי באתר ו/או באפליקציה הינו רכושה הבלעדי של קבוצת בר עוז ו/או של צד שלישי שהרשה לקבוצת בר עוז להשתמש בו, ומכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות קבוצת בר עוז וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר ו/או האפליקציה, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכויות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר ו/או באפליקציה או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או את האפליקציה ו/או את תוכנו של האתר ו/או של האפליקציה כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדה. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר ו/או מהאפליקציה אל המחשב שלו (download) ("שליפה") לצורך שימושו האישי בלבד.

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר ו/או מהאפליקציה אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת קבוצת בר עוז, או בעל זכויות היוצרים במקרה שאינו קבוצת בר עוז. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצל ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר ו/או מהאפליקציה אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו
זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ו/או באפליקציה ובתוכנו של האתר ו/או
האפליקציה בכלל.

קבוצת בר עוז עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על זכויות
הקניין במידע המצוי באתר ו/או באפליקציה. אם הנך סבור כי קיים חשש כלשהו להפרת
זכויות הקניין כאמור, נודע לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין באמצעות פרטי הקשר
המופיעים מטה.

שינוי באתר, באפליקציה ו/או בתנאי השימוש

קבוצת בר עוז רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכל דין, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או האפליקציה נושאי השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או באפליקציה, ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לצורך השימוש בהם.

כמו-כן, קבוצת בר עוז רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר ו/או באפליקציה.

קבוצת בר עוז עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש. באמצעות השימוש באפליקציה אתה מסכים לשדרוג שכזה וכן מסכים לכך שהתנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור לעיל.

מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך, אשר תינתן באמצעות עדכון תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר קבוצת בר עוז להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ו/או באפליקציה ע"י המשתמש, אחרי מתן ההודעה כאמור, ייחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.

מסמך כתוב

הנך רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב באמצעות הדפסתם ושמירת עותק מהם, והנך מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל

על תנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתנאי השימוש, לרבות בגין רכישת כל מוצר באמצעות אתר זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ושאו על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

שימוש בסיסמאות

השימוש באתר ו/או באפליקציה לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. במידה ולצורך רכישת שירות ניתנו לך שם וסיסמא, עליך לשמור עליהם ועל שאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

יצירת קשר

בשאלות או בעיות הקשורות באתר ו/או באפליקציה ניתן לפנות באמצעים הבאים:

בדואר אלקטרוני: בענייני חברת אוקס לבית המשותף: info@oxs.co.il;

בענייני חברת בר עוז: office@baroz.co.il;

בטלפון: 03-5020100;

בדואר: ת.ד 338 חולון 5810202;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    בקש הצעת ביטוח

    על מנת שנוכל לתת לך את ההצעה הטובה והמתאימה ביותר עבורך אנא מלאי את הפרטים הבאים: